آرد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور

آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان

جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور

جو دامی قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور

جو دامی قزاقستان تحویل گرگان

دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان

پنبه دانه ازبکستان تحویل سرخس

گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور

گندم قزاقستان تحویل گرگان گلوتن ( ۲۶ )

گندم قزاقستان تحویل بنادر شمالی کشور گلوتن ( ۲۸ )

گندم اکراین تحویل بنادر جنوبی کشور

گندم ازبکستان تحویل سرخس ۱۹۵دلاد گلوتن مینیمم

گندم دامی قزاقستان گرید ( ۴ )

ذرت روسیه تحویل بنادر شمالی کشور

ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی کشور

ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی کشور تحویل August

سبوس گندم قزاقستان تحویل گرگان ۳۰۰تن